Raad van Commissarissen

De RvC kijkt met een heel tevreden gevoel terug op 2020.

2020 was een bewogen jaar. Eind februari 2020 dook het coronavirus (ook) in Nederland op. Het normale leven raakte compleet ontwricht. Er ontstond een nieuwe realiteit waarop wij ons met elkaar zo goed mogelijk hebben moeten aanpassen. En waarin wij – nog meer dan anders – hebben ervaren dat ‘goed wonen’ voor iedereen van wezensbelang is. De corona-uitbraak had ook grote impact op de werkzaamheden van WonenBreburg. De crisis leidde tot een andere manier van werken. Tijdens de perioden waarin Nederland werd gevraagd om zo veel mogelijk vanuit huis te werken, zijn zaken telefonisch of schriftelijk afgehandeld waar dat kon. Waar dat nodig was (bijvoorbeeld bij urgente reparatieverzoeken of acute problemen) gingen medewerkers nog wel ter plaatse. WonenBreburg heeft de dienstverlening aan zijn huurders – zo goed en zo kwaad als dat ging – overeind weten te houden. De RvC is de medewerkers van WonenBreburg daar zeer erkentelijk voor.

Maar 2020 was meer dan corona. Zo vond dat jaar ook de vierjaarlijkse visitatie plaats. Raeflex heeft de (maatschappelijke) prestaties van WonenBreburg beoordeeld. We kunnen trots zijn op de uitkomsten. De visitatiecommissie kenschetst WonenBreburg als een gedegen en betrouwbare, maar vooral ook zeer maatschappelijk betrokken corporatie. Dat is ook precies wat wij (willen) zijn: maatschappelijk betrokken en betrouwbaar. De commissie spreekt van ‘opvallend sterke prestaties in betaalbaarheid door zeer gematigd huurbeleid en zorg voor betalingsproblematieken bij huurders’. De RvC is blij met deze conclusie. Al sinds 2014 zet WonenBreburg nadrukkelijk in op het betaalbaar houden van zijn woningen voor de doelgroepen. Dat was ook in 2020 het geval en zal ook de komende jaren zo blijven. Andere mooie woorden had de visitatiecommissie onder meer voor de relatie en communicatie met belanghebbenden en de sterke governance van WonenBreburg. Ook dat zijn zaken waar expliciet op is ingezet, ook door de RvC.

Verder is in 2020 gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2021-2024. De RvC was daar nauw bij betrokken. Omdat dit traject gelijk op liep met de maatschappelijke visitatie konden veel aanbevelingen uit het visitatierapport al direct worden meegenomen in de koers voor de komende jaren. Het Ondernemingsplan 2021-2024 bevat heldere keuzes. Centrale thema’s zijn: betaalbaar wonen, leefbaarheid en wijkontwikkeling, (digitale) dienstverlening, beschikbaarheid, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemerschap. Daarmee is het nieuwe ondernemingsplan in belangrijke mate een voortzetting van het bestaande beleid, maar met nieuwe accenten. Vanaf 2021 gaat WonenBreburg hard aan de slag om de doelstellingen op de verschillende terreinen te realiseren.

De RvC bedankt het bestuur en de medewerkers van WonenBreburg voor hun inzet en betrokkenheid. Er is veel werk verzet. Tevens bedankt de RvC de huurdersorganisaties voor het open en constructieve overleg en hun inzet voor WonenBreburg en zijn huurders