Raad van Commissarissen

De RvC kijkt met een heel tevreden gevoel terug op 2019.

Belangrijke taak van de RvC is om toezicht te houden op het functioneren van het bestuur en op de maatschappelijke doelstellingen en continuïteit van WonenBreburg. De RvC constateert dat WonenBreburg in 2019 weer flinke slagen heeft gemaakt met de realisatie van de doelstellingen uit het Ondernemingsplan 2017-2020. Eén van de speerpunten daarin is het betaalbaar houden van de woningen. Ook in 2019 is dat gelukt. Dankzij het gematigde huurbeleid is de huurverhoging voor de meeste huurders van WonenBreburg beperkt gebleven.

Zo aan het eind van de looptijd van het Ondernemingsplan wordt ook duidelijk waar nog knelpunten zitten. Zorgpunt is de achterblijvende nieuwbouwproductie. Dat komt door een tekort aan bouwlocaties. Verder zal ook de verduurzaming van bestaande woningen nog extra aandacht vragen. Dit zijn ongetwijfeld ook thema’s die terugkomen in het nieuwe Ondernemingsplan dat het bestuur later dit jaar gaat opstellen.

In 2019 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een ‘governance inspectie’ uitgevoerd bij WonenBreburg. De Aw heeft de activiteiten van sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden in hun onderlinge samenhang beoordeeld. Hoe zijn de checks en balances georganiseerd en hoe werkt het intern toezicht, spreekt men elkaar aan en corrigeert men elkaar? Goede governance helpt problemen te voorkomen. De uitslag van de governance inspectie was heel positief. WonenBreburg voldoet (ruimschoots) aan de criteria voor ‘good governance’ en scoort bovengemiddeld goed. De Aw sprak met name ook waardering uit voor de kwaliteit van de interactie tussen bestuur en intern toezicht: “Een krachtige RvC en een krachtig bestuur houden elkaar (…) goed in balans”.

De RvC bedankt het bestuur en de medewerkers van WonenBreburg voor hun inzet en betrokkenheid. Er is in 2019 veel werk verzet. Tevens bedankt de RvC de huurdersorganisaties voor het open en constructieve overleg en hun inzet voor WonenBreburg en zijn huurders.

2020 zal door corona een heel ander jaar worden. De RvC spreekt de hoop uit dat WonenBreburg, en ook iedereen persoonlijk, hier goed doorheen komt.