Sinds februari is Perry van Happen gestart als programmamanager Duurzaamheid. Daarmee kiest WonenBreburg ervoor een dedicated collega in te zetten om het duurzaamheidsbeleid, en de concrete acties die daaruit volgen, aan te jagen. Een kort interview met Hans Pars, bestuursvoorzitter met Duurzaamheid in zijn portefeuille en Perry van Happen.

Wat zijn de zaken waar WonenBreburg aan werkt binnen Duurzaamheid?

“Duurzaamheid bestaat uit drie pijlers: CO2-neutrale woningen, klimaatadaptief wonen en circulair bouwen. Als rode draad door die pijlers loopt de samenwerking/participatie met bewoners en het betaalbaar houden van de woonlasten”, trapt Perry af.

"Om de woningen CO2-neutraal te maken, zijn we een aantal zaken aan het doen; als eerste de warmtevraag van de woning verlagen door de woning te isoleren. Als tweede de warmtevraag van de woning verduurzamen, dus van gebruik van aardgas naar gebruik van duurzame warmte. Verder gaan we de kookfunctie elektrificeren, dus iedereen die nog kookt op gas, elektrisch laten koken. Als vierde zijn de we de elektriciteitsvraag van de woning/woongebouw aan het verlagen door zonnepanelen te plaatsen."

"Daarnaast moeten de energiedragers - elektriciteit, warmte en hernieuwbaar gas - volledig duurzaam worden. Hier spelen de energiebedrijven en de overheid een cruciale rol. Onze rol zit vooral in de samenwerking met deze partijen."

Duurzame klapper

"Om woningen CO2-neutraal te maken, sluiten we meestal aan op de stadsverwarming als dat mogelijk is. Hierbij sorteren we voor op de komst van aardgasloze wijken, waarbij de gemeente de regisseur is en wij actieve deelnemer", vervolgt Hans. Komende tijd wordt duidelijk welke wijken als eerste aardgasvrij worden.

“Bijzonder vind ik, dat WonenBreburg al ongekend veel woningen op de stadsverwarming heeft zitten; dat zie je niet veel", zegt Perry. "Er wordt nog wel vaak gekookt op aardgas. Dit betekent dat je alleen nog de kookfunctie elektrisch moet maken en dan zijn deze woningen aardgasvrij.”

"Verduurzaming leeft ook echt bij onze huurders”, concludeert Perry, “In onze grootonderhoudsprojecten, waarin we verduurzamen, hebben onze huurders een stem. Gelukkig zien we, door het op tijd betrekken van bewoners en de inzet van maatwerkcommunicatie, dat we in veel van onze projecten snel de minimale 70% verplichte deelname halen, zodat we ook echt aan de slag kunnen. Afgelopen jaar haalden we door de inzet van onze collega’s van Vastgoed en Wonen heel snel die 70% of meer voor de projecten Jacob Roman, Oranjeboomstraat, Van Rijckevorsel, Minister Kanstraat en de Marterring.”

“We zijn inmiddels ook aan de slag met klimaatadaptatie", brengt Perry in. "Gemeenten inventariseren waar er sprake is van droogte en hitte. Zodra dat duidelijk is, ligt er ook een rol voor de corporaties door maatregelen te treffen die nuttig en mogelijk zijn. Je kunt bijvoorbeeld de afwatering in ‘droogtebuurten’ dan de grond in laten gaan in plaats van de riolering."

Wat staat er nog meer op de duurzaamheidsagenda?

"Tot nu toe verduurzaamden we woningen vooral via groot en planmatig onderhoud, vraaggestuurd vanuit de huurder (dubbel glas) en projectmatig (zonnig Tilburg en zonnig Breda). We zijn bezig om puur gericht op verduurzaming een aparte onderhoudsstroom op te tuigen. Hierbij valt te denken aan het isoleren van de schil van een bepaald type woningen, waarbij we in een jaar een aantal complexen aanpakken."

Wat is er afgelopen jaar geleerd dat jullie meenemen in het komende jaar?

“Onze focus lag tot voor kort op het verminderen van de EFG-labels. Dat is ook nog steeds een doelstelling die we sowieso willen halen vanuit het Ondernemingsplan (12% EFG). Onlangs kwamen we er echter door nadere analyse achter, dat er soms juist qua verduurzaming meer te halen is bij woningen met label D, zowel voor wat betreft CO2-reductie als energiekostenbesparing. We willen dus meer focussen op CO2-uitstoot en energielasten per m2 en minder op labels”, licht Hans Pars toe.

“En dus proberen we los van de labels op een andere manier duurzame klappers te maken. Betaalbaarheid blijft wel prioriteit. Het moet zeker duurzamer en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor onze huurders.”